ខ្ញុំបានសាកល្បងប្រើកម្មវិធីដែលធ្វើឱ្យអ្នកធ្វើដំណើរហើយវាពិតជាគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល

កម្មវិធីថ្មីអះអាងថាវាអាចធ្វើឱ្យអ្នកខ្ពស់ដោយគ្រាន់តែប្រើស្មាតហ្វូនរបស់អ្នក។ យើងបានសាកល្បងវា។