តើ 'SMH' មានន័យដូចម្តេច?

ទោះបីជាអ្វីដែលប្រជាជនញូវយ៉កម្នាក់ដែលយើងបានសម្ភាសគិតគិតយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនឈរសម្រាប់“ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមទេ” ។