យើងបាននិយាយជាមួយអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនៃក្លឹបអគ្គីភ័យដែលមានមនុស្សស្លាប់

កាលពីឆ្នាំមុនមានអគ្គិភ័យមួយនៅក្នុងក្លឹបរាត្រី Colectiv បានសម្លាប់មនុស្សចំនួន ៦៤ នាក់និងរងរបួសចំនួន ១៤៧ នាក់។ យោងទៅតាមប្រជាជនដែលយើងបាននិយាយចំនួនអ្នកស្លាប់ខ្ពស់គឺជាអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសរ៉ូម៉ានី។