លេខទូរស័ព្ទចាស់របស់អ្នកអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីលួចអ្នក

ភាគច្រើននៃលេខទូរស័ព្ទចាស់នៅតែត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងគណនីអ៊ីនធ័រណេតសំខាន់ៗដែលអាចត្រូវបានកាន់កាប់ដោយពួក Hacker ។