ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថា“ ការញ៉ាំអយស្ទឺរក្នុងមួយខែដោយប្រើអក្សរ R” មានអាយុ ៤០០០ ឆ្នាំ

ដូចជាសម្រាប់អយស្ទ័រ ១ ដុល្លារនៅចំណុចអាហារពេលព្រឹកគ្មានមូលដ្ឋានរបស់អ្នក ... ល្អបំផុតសូមសំណាងល្អជាមួយរបស់ទាំងនោះ។