'ចុងក្រោយនៃពួកយើងភាគទី ២' គឺជាទស្សនីយភាពដ៏កាចសាហាវនិងបង្ហូរឈាមប៉ុន្តែជាឈុតមិនល្អ

ឆ្កែញីក្មេងលក់ដីចាស់មួយហិចតាដើម្បីប្រាប់ពីការលេងសុជីវធម៌ដ៏សាមញ្ញមួយអំពីការសងសឹក។