លោក Trump បានបាត់បង់វានៅលើបណ្តាញសង្គម Twitter ជុំវិញស្វាមីរបស់លោក Kellyanne Conway ម្តងទៀត

ប្រធានាធិបតីបានភ្ញាក់ដឹងខ្លួននៅម៉ោង ១២ និង ៤៦ ព្រឹកដោយនិយាយអំពីរឿងសំខាន់ៗដូចជាការឈ្លោះប្រកែកជាមួយប្តីរបស់គាត់។