ប្រវត្តិសង្ខេបនៃរ៉ាឌីកាល់ថ្មី '' អ្នកទទួលបានអ្វីដែលអ្នកបានផ្តល់ឱ្យ '

បន្ទាប់ពីការព្យាបាលអស់រយៈពេល ២០ ឆ្នាំក្រុម New Radicals បានត្រលប់មកចូលរួមសម្តែងក្នុងពិធីសម្ពោធលោក Biden ។ នេះគឺជារឿងរ៉ាវនៅពីក្រោយភាពជោគជ័យក្នុងរយៈពេលខ្លីរបស់ពួកគេ។