រឿងរ៉ាវរបស់អាវយឺតដែលចាប់បានការស្មានរបស់យើងជាមួយ 'រលូន'

VICE បាននិយាយទៅកាន់អ្នកបង្កើតអាវ 'ខ្ញុំចង់ស្តាប់ទៅ' រលោង '' សម្រាប់ខួបលើកទី ២០ នៃការចាប់ហ្គែមម៉ារបស់ហ្គោណា។