តើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះឈីក - អេ - អេ?

យើងដឹងពីអ្វីដែលមនុស្សគ្រប់គ្នានៅលើអ៊ិនធឺរណែតគិតអំពីរឿងនេះព្រោះពួកគេបានប្រាប់យើងប៉ុន្តែចុះយ៉ាងណាចំពោះមនុស្សធម្មតាដែលទៅលេង Chick-fil-A ដើម្បីបរិភោគសាច់មាន់? តើពួកគេគិតយ៉ាងណា? យើងបានទៅ Chick-fil-A តែមួយគត់នៅទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីសួរជុំវិញប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅលើ ...