ហេតុអ្វីបានជាជនជាតិខារ៉ែនអាមេរិកឈ្លក់វង្វេងនឹងយីហោតុបតែងគេហដ្ឋាននេះ?

ហេតុអ្វីបានជាមានភាពវង្វេងស្មារតីក្នុងការផ្តល់ចំណីដល់ម៉ាក Maxxinista នៅលើគន្លង GameStop - ជួបជាមួយស្រា - ម៉ាក់។

ទស្សនាកាហ្វេពិតជាល្អអ្នកភ្លេចវាដំណើរការដោយវប្បធម៌

ដេលីឌីរបស់ហ្គូមបាបាត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិងដំណើរការដោយកុលសម្ព័ន្ធដប់ពីរ។ ក្នុងចំណោមរបស់ផ្សេងទៀតពួកគេនិយាយអំពី producing ផលិតកងទ័ពនៃស្ត្រីព្រហ្មចារី ១៤៤.០០០ នាក់ដែលនឹងរៀបចំផ្លូវសម្រាប់ការយាងមកជាលើកទីពីររបស់ព្រះគ្រីស្ទ› ។