វិធីរត់ដោយមិនស្លៀកពាក់ដូចឪពុកពូកែ

ពីស្បែកជើងដែលមិនស្រអាប់ទៅនឹងខោខ្លីដែលមានឥទ្ធិពលពីអតីតកាលឧបករណ៍ដែលកំពុងរត់នេះនឹងមិនធ្វើឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ដូចជាចាបារ៉ូនីនៅពេលដែលអ្នកបុកចិញ្ចើមផ្លូវនោះទេ។

អត្តពលិក 'ពិត' បរិភោគស៊ុតឆៅ

ប៉ុន្តែពួកគេប្រហែលជាមិនគួរទេ។