“ ជនបរទេស៖ ការដាច់ឆ្ងាយ” គឺជារឿងភ័យរន្ធត់សម្រាប់ពិភពលោកដែលត្រូវបានបំផ្លាញដោយមូលនិធិឯកជន

ខ្ញុំកោតសរសើរចំពោះភាពបរិសុទ្ធរបស់វា។ អ្នកនៅរស់រានមានជីវិតមិន cl ដោយមនសិការវិប្បដិសារីឬការបង្អាប់នូវសីលធម៌› ។